walka(3) konfrontacje sztuk walki 2006 konfrontacje sztuk walki 2006(1) igor kolacin michal materla cipao u sekundanta
saleta vs malkhasyan maciej gorski walka lukasz jura jurkowski walka(1) cipao